1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

ANTO WEPA
Houtsingel 1
7214CG Epse

Contact: info@antowepa.com of telefonisch +31(0)638634877

KvK-nummer: 78195721
BTW-identificatienummer: NL003299608B54


2 – GROEPLESSEN

2.1. Proefles
2.1.1. Bij ANTO WEPA kun je gratis deelnemen aan een proefweek. Gedurende deze week heb je onbeperkt toegang tot alle lessen die in het lesrooster staan.

2.1.2. Inschrijven voor de proefweek moet online via het boekingssysteem.

2.1.3. De proefperiode begint vanaf het inschrijfdatum.

2.1.4. Er zijn geen administratiekosten.

2.2. Inschrijving
2.2.1 Voor inschrijving bij ANTO WEPA worden gegevens van je gevraagd voor het aanmaken van een account. Deze gegevens zijn: Voornaam, Achternaam, Emailadres en Geboortedatum.

2.2.2 Accountgegevens worden daarna gemaild. Hiermee kun je vervolgens inloggen om o.a. je gegevens in te kunnen zien. ANTO WEPA gaat strikt vertrouwelijk om met je persoonsgegevens welke enkel en uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden worden gebruikt.

2.2.3 Vanaf de inschrijving datum bestaat er tussen deelnemer en ANTO WEPA een overeenkomst welke geldt voor de minimaal overeengekomen periode tot wederopzegging.

2.2.4 Minderjarigen van 13 jaar die zich willen inschrijven voor reguliere lessen dienen per e-mail een schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger.

2.3. Openingstijden & tarieven
2.3.1. De reguliere lessen dienen te allen tijde te worden gereserveerd via het boekingssysteem.

2.3.2. Het lesrooster kan door ANTO WEPA altijd gewijzigd worden. Dit wordt van tevoren aan je gecommuniceerd.

2.3.3. Tijdens feestdagen en schoolvakanties geldt doorgaans een alternatief lesrooster.

2.3.4. ANTO WEPA behoudt zich het recht voor tot vier weken per jaar geen lessen aan te bieden.

2.3.5. ANTO WEPA is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen, en ook inflatiecorrectie door te voeren in de tarieven, welke wordt bepaald door de CBS-consumentenprijsindex. Dit wordt van tevoren aan je gecommuniceerd.

2.3.6. ANTO WEPA is zich aangemeld voor de kleineondernemersregeling (KOR). Daarom zijn de prijzen op de website vrijstelling voor de btw.

2.4. Strippenkaarten
2.4.1. Alle strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.4.2. De geldende tarieven voor de strippenkaarten staan beschreven op de website.

2.4.3. De periode waar binnen de strippenkaart geldig is, staat omschreven op de website.

2.4.4. De strippenkaart is alleen in digitale vorm te verkrijgen.

2.4.5. De verschuldigde gelden van een strippenkaart dient bij inschrijving binnen vijf dagen via IDEAL of per automatische incasso te zijn voldaan.

2.4.6. Wanner (volledige) betaling(-en) om welke reden dan ook achterwege blijft, zal ANTO WEPA zich het recht toekennen om deelnemer toegang te weigeren.

2.4.7. In geval van vakantie of verzuim in verband met ziekte, ongeval etc. vindt geen vermindering of restitutie van het betaalde lesgeld plaats.

2.4.8. Wanner de ingeschreven deelnemer de kaart vroegtijdig afbreekt, vindt geen restitutie van lesgelden plaats voor overgebleven periode of het resterend tegoed.

2.4.9. De einddatum van de lessenkaart is de stopdatum, hiervoor is geen opzegging noodzakelijk. De betreffende strippenkaart zal automatisch verlopen.

2.4.10. De GOZATELO-Strippenkaart geeft recht op vier (4) lessen.

2.4.11. De WEPA-Strippenkaart geeft recht op tien (10) lessen.

2.5. Abonnement
2.5.1. WEPA DURO is een maandelijks abonnement waarmee je toegang krijgt tot alle aangeboden lessen.

2.5.2. Aanmelding gaat via de website of de app van ANTO WEPA.

2.5.3. De startdatum is de datum van de eerste les (na de proefles).

2.5.4. Het eerste incasso is het abonnementsbedrag vermeerderd met een eventuele deelbetaling als de startdatum niet de 1e van de maand is.

2.5.5. Betaling van het WEPA DURO abonnement gebeurt via automatische incasso (na de eerste betaling), steeds rond de 1e van de maand.

2.5.6. Automatische incasso zal rond de 1e van de maand geschieden. Hiervoor heb je van tevoren een schriftelijke machtiging afgegeven middels een eerste iDEAL betaling. Je kunt altijd de afschrijving binnen 8 weken terugdraaien.

2.5.7. De contract is na 3 maanden per mail maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.

2.5.8. Indien de opzegging op de 1e of later wordt ontvangen, geldt de opzegging een maand later.

2.5.9. Wanner (volledige) betaling(-en) om welke reden dan ook achterwege blijft, zal ANTO WEPA zich het recht toekennen om desbetreffende deelnemer deelname aan de lessen on toegang tot de locatie te weigeren. De verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft wel overeind tot het einde van de betreffende periode(-n). Gebeurt de volgende periode hetzelfde, dan is ANTO WEPA gerechtigd de betreffende deelnemer te royeren end e verschuldigde kosten uit handen te geven aan een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de betreffende deelnemer.

2.5.10. Wanner de deelnemer zich heeft ingeschreven, maar om welke reden dan ook niet meer aan de lessen mee kan doen, dient dit schriftelijk binnen acht dagen na inschrijving mede te worden gedeeld aan ANTO WEPA. Bij het niet nakomen van de bovenvermelde is bij stopzetting het volledige lesgeld verschuldigd.

2.5.11. In geval van vakantie of verzuim in verband met ziekte of ongeval et cetera vindt geen vermindering of restitutie van het al betaalde lesgeld plaats. De betalingsverplichting loopt ook in dit geval onverminderd door.

2.6. Losse lessen
2.6.1. De losse leskaart geeft recht op 1 les.

2.6.2. De losse leskaart begint en eindigt op de dag van de genoten les.

2.7. Tijdelijk stopzetten
2.7.1. In geval van blessure, ziekenhuisopname of zwangerschap kan ANTO WEPA je abonnement of strippenkaart tijdelijk stopzetten.

2.7.2. De stopzetting is minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden. Na deze periode zal de strippenkaart of het abonnement automatisch dorlopen en zal deelnemer zich houden aan de dan geldende betaalverplichtingen.

2.7.3. Tijdelijk stopzetten moet voor de 1e van de volgende maand kenbaar gemaakt worden.

2.8. Aansprakelijkheid
2.8.1. Het verblijf bij ANTO WEPA is op eigen risico. ANTO WEPA is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, materiële en immateriële schade, noch voor letsel, diefstal of andere schadelijke gevolgen voortkomende uit het bezoek aan ANTO WEPA.

2.8.2. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen verantwoording. ANTO WEPA is niet aansprakelijk voor enige vorm van fysiek letsel ontstaan voor, tijdens of na de les. Ook draagt ANTO WEPA geen verantwoordelijkheid voor ongevallen binnen/buiten de locatie.

2.8.3. Informeer je huisarts of specialist bij blessures of twijfel over deelname aan de les.

2.9. Gedragsregels
2.9.1. Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden.

2.9.2. Het is niet toegestaan om op buiten gedragen schoeisel deel te nemen aan de lessen. Deelname kan worden geweigerd.

2.10. Overig
2.10.1. ANTO WEPA maakt video’s of foto’s tijdens een les voor promotionele doeleinden. Er zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan de deelnemers.

2.10.2. Foto- en video-opnames van derde zijn niet toegestaan tenzij nadrukkelijk toestemming is gegeven door ANTO WEPA.

2.10.3. Bij ANTO WEPA is er slechts 1 docent. Wanneer deze docent vanwege ziekte of zakenreis geen les kan geven, wordt er voor vervanging gezorgd. Als er geen vervanging is aangeboden, wordt de geldigheid van de strippenkaart verlengd voor de periode dat de leraar afwezig is. Dit wordt per e-mail gecommuniceerd. Voor een abonnement geldt deze voorwaarde niet.

2.10.4. ANTO WEPA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te kunnen wijzigen.

 

3 – WORKSHOPS EN EVENEMENTEN

3.1. Deze tickets geven recht op deelname van eenmalige les welke op een afgesproken datum is gepland.

3.2. Na aanschaf van de ticket is geen restitutie mogelijk.

3.3. Voor aanvang van de les dient de gemailde factuur getoond te worden.

 

4 – MERCHANDISE

4.1. Algemene bepalingen
4.1.1. Onze webshop biedt consumenten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt. Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant de algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan met uitsluiting van alle andere verkoopvoorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

4.1.2. Andere voorwaarden omtrent privacy, cookies, intellectuele eigendom worden op de website vermeld.

4.2. Het aanbod
4.2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2.2. Het aanbod is vrijblijvend. ANTO WEPA is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.2.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ANTO WEPA gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ANTO WEPA niet.

4.2.4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2.5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. ANTO WEPA kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.2.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs (die vrijstelling voor de btw is);

– de eventuele kosten van verzending;

– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de bestellingen.

4.3. Online aankopen
4.3.1. De bestelling wordt geplaatst door de stappen te doorlopen op de website. De bestelling wordt als geplaatst beschouwd als de laatste stap van het bestelproces werd afgerond en het betalingsproces werd goedgekeurd.

4.3.2. De klant heeft de keuze tussen de betaalwijzen vermeld op de betaalpagina. De betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord geeft. In geval van weigering wordt de bestelling als niet geplaatst beschouwd.

4.3.3. ANTO WEPA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant.

4.4. Levering en uitvoering van de overeenkomst
4.4.1. De verzendkosten zijn te vinden op onze bestelinformatie pagina.

4.4.2. De bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres. Indien de bezorger uw bestelling niet kan leveren bvb. omdat het adres niet bereikbaar is of er niemand is om de levering aan te nemen, zal onze klantendienst u contacteren om een nieuwe levering te regelen en kunnen bijkomende leveringskosten aangerekend worden.

4.4.3. In geval van verlies van een levering door de bezorger, zullen wij uw bestelling opnieuw kosteloos verzenden. Indien dit niet mogelijk is zullen wij het volledige bedrag, inclusief eventuele transportkosten, terugbetalen.

4.4.4. Elke zichtbare beschadiging, kwalitatieve tekortkoming of verkeerde levering, moet door de klant onmiddelijk worden gemeld aan onze klantendienst.

4.4.5. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

4.5. Herroepingsrecht
4.5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor consumenten die artikelen online aankopen.

4.5.2. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

4.5.3. De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de consument het goed fysiek in bezit krijgt.

4.5.4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument onze klantendienst via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

4.5.5. De consument moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden.

4.5.6. De retourprocedure staat beschreven op onze retourneren pagina.

4.5.7. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor cadeaubonnen.

4.6. Klantendienst
Onze klantendienst is bereikbaar:

• Per email via info@antowepa.com

• Per telefoon op het nummer +31638634877 op maandag tot zaterdag: 9h tot 12h.

ANTO WEPA bewaart de historiek van uw bestellingen en facturen, zo, u kunt deze terugvinden in uw account.